02126325642- 02122532324

آلاینده های منازل

می خوای دستگاه تصفیه هوا نخری؟ پس این 15 نکته رو با دقت مطالعه کن

/15-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7

امروزه ثابت شده است که هوای محیط های بسته حتی می تواند خطرناک تر از هوای بیرون باشد.