021-26327564و 09351819402و09381362619

شیر روشویی شیر توالت شیر دوش شیر حمام علم دوش

چگونه دستشویی و حمام را تمیز نگه داریم؟؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

در آستانه عید بیشتر خانم های خانه به دنبال تمیز کردن بخش های متفاوت خانه هستند و یکی از محل هایی که باید همیشه به دقت تمیز شود حمام و دستشویی است.