021-26327564و 09351819402و09381362619

ایمنی

دلیل قرار گرفتن شیر اب سرد سمت راست چیست؟

/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دلیل قرار گرفتن شیرآب سرد در سمت راست تنه شیرآلات به دوران ابداع لوله کشی در قرن نوزدهم برمی گردد. در آن زمان، آب گرم به صورت امروزی در لوله ها جریان نداشت و آب توسط یک تلمبه دستی به خانه ها پمپ می شد. از آنجا که اکثر مردم راست دست بودند، دسته این تلمبه در سمت راست آن تعبیه می شد.