021-26327564و 09351819402و09381362619

دستگاه تصفیه هوا


آلودگی هوا را می توان به عنوان وجود مواد شیمیایی سمی یا ترکیبات آلی فرار در هوا، در سطوحی که  می تواند خطری برای  سلامتی ایجاد کند ،تعریف کرد. به معنای گسترده تر، آلودگی هوا به معنی حضور مواد شیمیایی یا ترکیبات موجود در هوا است که  کیفیت هوا را پایین می آورد و باعث تغییرات کیفی زندگی ما (مانند آسیب دیدن لایه اوزون یا گرمایش جهانی) می شود .


موردی برای نمایش وجود ندارد.