021-26327564و 09351819402و09381362619

توالت فرنگی و وال هنگ


توالت فرنگی در دو نوع وال‌هنگ و منوبلاک تولید می‌شود. توالت فرنگی های وال‌هنگ به دیوار متصل می‌شوند و معمولاً مخرن آب آنها داخل دیوار است. توالت فرنگی های منوبلاک روی زمین قرار می‌گیرند و با مخزن آبشان ساختار یک‌تکّه دارند.